Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Konkurs IPN „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”

12 grudnia 2018 r.
Udostępnij
Konkurs IPN „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce, organizowanym w związku z obchodami 100‐lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.

Jego uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – plastycznej (klasy IV – VI szkół podstawowych), filmowej lub pisemnej (klasy VII – VIII szkół podstawowych, klasa III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych, praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli jest zagraniczny wyjazd edukacyjny. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl do 21 grudnia 2018 r.

O znaczeniu wyborów parlamentarnych z 1919 r. świadczą słowa Józefa Piłsudskiego, który podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, powiedział: „Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień”. Pierwszy Sejm Niepodległej potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Chociaż udział ówczesnych posłów w umacnianiu polskiego państwa był ogromny, wciąż konieczne jest przywracanie pamięci o tych, którzy tworzyli wolną i niepodległą Polskę.

Organizatorem konkursu – „Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce – jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszardem Legutko, patronat honorowy nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej, ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej czy ogólnokrajowej, jak również kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej oraz państwowej. Zależy nam, aby uczestniczący w konkursie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat kształtowania się polskiego parlamentaryzmu w nowej, niepodległej już, rzeczywistości, w tym w sposób szczególny na temat postaci parlamentarzystów ze szczebla regionalnego. Równie istotnym celem jest rozbudzenie wśród uczniów chęci poznawania najnowszej historii Polski oraz formowanie umiejętności poszukiwania i analizowania  materiałów źródłowych.