Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm 494 głosami za, przy 58 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

(2022-2896(RSP))

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji i Ukrainy, zwłaszcza rezolucję z 6 października 2022 r. w sprawie eskalowania przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie[1], rezolucję z 19 maja 2022 r. w sprawie zwalczania bezkarności za zbrodnie wojenne w Ukrainie[2] oraz rezolucję z 25 listopada 2021 r. w sprawie przypadków łamania praw człowieka przez prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie, zwłaszcza grupę Wagnera[3],

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. oraz czwartą Konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 r.,

– uwzględniając międzynarodowe przepisy o zapobieganiu terroryzmowi i zwalczaniu go, w tym rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2341 o ochronie infrastruktury krytycznej przed aktami terrorystycznymi, przyjętą 13 lutego 2017 r.,

– uwzględniając Europejską konwencję o zwalczaniu terroryzmu z 27 stycznia 1977 r. oraz przyjęte po niej konwencje międzynarodowe,

– uwzględniając przepisy UE dotyczące zwalczania terroryzmu, w tym wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu[4] oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu[5],

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

– uwzględniając rezolucję nr 2463 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 13 października 2022 r. w sprawie dalszej eskalacji agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela z 10 października 2022 r. w sprawie brutalnych rosyjskich ataków na Kijów i inne miasta ukraińskie,

– uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane 22 września 2022 r. w imieniu Unii Europejskiej w sprawie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 listopada 2022 r. zalecającą utworzenie rejestru służącego dokumentowaniu szkód wyrządzonych w wyniku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja wznowiła bezprawną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, jej siły prowadzą masowe ataki na obszary zamieszkałe i infrastrukturę cywilną, w których zginęły tysiące ukraińskich cywilów, i dopuszcza się w całym kraju aktów terroru wymierzonych w różne elementy infrastruktury cywilnej, na przykład dzielnice mieszkaniowe, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, teatry oraz sieci wodociągowe i elektroenergetyczne; mając na uwadze, że te brutalne i nieludzkie czyny niosą ze sobą ofiary śmiertelne, są źródłem cierpienia oraz powodują zniszczenia i wysiedlenia;

B. mając na uwadze, że na nowo okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjskie siły zbrojne i ich poplecznicy prowadzą doraźne egzekucje, dopuszczają się uprowadzeń, przemocy seksualnej, tortur i innych okrucieństw, między innymi dokonały rzezi ludności cywilnej w takich miastach jak Bucza, Irpień, Izium i Łyman, przeprowadziły umyślny atak na teatr w Mariupolu, gdzie zginęły setki osób, oraz na dworzec kolejowy w Kramatorsku, gdzie śmierć poniosło 60 cywilów;

C. mając na uwadze, że na Ukrainie zamordowano tysiące cywilów, w tym setki dzieci, a wiele innych osób doznało tortur, nękania, napaści na tle seksualnym, zostało porwanych lub przymusowo przesiedlonych albo zaginęło w wyniku działań rosyjskich sił zbrojnych i ich popleczników; mając na uwadze, że grupy obrońców praw człowieka i międzynarodowe misje obserwacyjne szczegółowo dokumentują liczne okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły zbrojne i ich popleczników na ukraińskich cywilach, takie jak doraźne egzekucje, tortury, gwałty i masowe przetrzymywanie cywilów w tzw. ośrodkach filtracyjnych, a także przymusowe adopcje dzieci ukraińskich i przymusowe deportacje; mając na uwadze, że liczba udokumentowanych zbrodni wojennych w Ukrainie zbliża się do 40 000 i prawdopodobnie wzrośnie po udokumentowaniu zbrodni wojennych w niedawno wyzwolonych częściach obwodu chersońskiego; mając na uwadze, że według danych zgromadzonych przez ukraiński Instytut Informacji Masowej Federacja Rosyjska popełniła od początku wojny napastniczej 457 zbrodni przeciwko dziennikarzom i mediom w Ukrainie, a rosyjscy okupanci zabili w tym czasie ponad 40 ukraińskich i zagranicznych dziennikarzy;

D. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska aktami agresji wymierzonymi w suwerenność, niezależność i integralność terytorialną Ukrainy nadal stale narusza zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz jawnie i rażąco łamie międzynarodowe prawo humanitarne, między innymi przez umyślne ataki na obiekty cywilne, które zgodnie z art. 52 ust. 1 Protokołu dodatkowego z 1977 r. do konwencji genewskich z 1949 r. (Protokół I) „nie mogą być celem ataków”; mając na uwadze, że zbrodnie te wskazują na absolutną obojętność wobec zasad i praw obowiązujących w czasie wojny i ograniczających stosowanie siły militarnej, a przejawem tej obojętności jest chociażby nieludzkie traktowanie i powszechne torturowanie ukraińskich jeńców wojennych oraz doraźne egzekucje na nich, a także odmowa wjazdu międzynarodowych organizacji humanitarnych, na przykład Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża;

E. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska wystrzeliła już przeciwko Ukrainie ponad 4000 pocisków rakietowych i zbombardowała ten kraj ponad 24 000 razy, w tym z terytorium Białorusi; mając na uwadze, że w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego, artyleryjskiego i z użyciem dronów uszkodzono lub zniszczono do tej pory w całej Ukrainie 60 982 obiekty infrastruktury cywilnej, w tym 42 818 budynków mieszkalnych i domów, 1960 placówek oświatowych, 396 placówek medycznych, 392 obiekty kulturalne i 87 obiektów religijnych, a także 5 315 obiektów infrastruktury wodociągowej i sieci elektrycznej; mając na uwadze, że w przeprowadzonych przez Federację Rosyjską umyślnych atakach z użyciem rakiet i dronów, w tym dronów dostarczanych przez Iran, uszkodzono lub zniszczono 40 % krytycznej infrastruktury energetycznej w Ukrainie;

F. mając na uwadze, że podczas oblężenia Mariupola władze Federacji Rosyjskiej wywołały kryzys humanitarny na ogromną skalę, który doprowadził do śmierci dziesiątków tysięcy cywilów i zniszczenia miasta w 95 %;

G. mając na uwadze, że od października 2022 r. Rosja celowo uderza w kluczową infrastrukturę ukraińską na obszarze całego kraju, by sterroryzować mieszkańców i odciąć im dostęp do gazu, energii elektrycznej, wody, internetu oraz innych podstawowych towarów i usług, co ma szczególnie katastrofalne skutki w obliczu nadchodzącej zimy; mając na uwadze, że celem tych ataków jest sterroryzowanie ludności Ukrainy, złamanie jej oporu i odebranie determinacji do dalszej obrony kraju oraz zmuszenie do zaakceptowania okupanta i wyrażenia zgody na nielegalną próbę aneksji części Ukrainy; mając na uwadze, że podczas tych ataków pociski spadły również na terytorium Polski i zabiły dwóch polskich obywateli;

H. mając na uwadze, że Rosja odpowiada za światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego spowodowany wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i blokadą ukraińskich portów morskich; mając na uwadze, że od początku wojny Rosja wykorzystuje żywność i głód jako broń; mając na uwadze, że celowe działania Rosji, w tym niszczenie zapasów, zakłócanie produkcji i wprowadzanie kontyngentów we własnym eksporcie żywności i nawozów, pogłębiły światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego;

I. mając na uwadze, że Rosja bezprawnie zaanektowała ukraińską Autonomiczną Republikę Krymu i miasto Sewastopol, a także ukraińskie obwody doniecki, chersoński, ługański i zaporoski; mając na uwadze, że zajęcie przez Rosję zaporoskiej elektrowni jądrowej stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zakładu; mając na uwadze, że Rosja porwała pracowników elektrowni jądrowej i zmusiła ich do pracy, przechowuje sprzęt wojskowy na terenie zakładu i ostrzeliwuje cele w jego bezpośrednim sąsiedztwie; mając na uwadze, że Rosja zagraża również bezpieczeństwu i ochronie elektrowni jądrowej w Czarnobylu;

J. mając na uwadze, że Rosja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony na całym kontynencie europejskim oraz dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach, ponieważ dąży do osłabienia bezpieczeństwa i ochrony ukraińskich obiektów jądrowych oraz grozi użyciem broni jądrowej; mając na uwadze, że rosyjscy urzędnicy wielokrotnie grozili krajom europejskim, w tym „środkami militarno-technicznymi”, za wsparcie Ukrainy lub jej aspiracji do przystąpienia do NATO; mając na uwadze, że rosyjskie próby użycia eksportu energii jako narzędzia nacisku geopolitycznego są równoważne z wykorzystaniem dostaw energii jako broni; mając na uwadze, że uszkodzenie gazociągów Nord Stream 1 i 2 26 września 2022 r. doprowadziło do wycieków gazu na Morzu Bałtyckim, co stanowi również atak na środowisko naturalne w UE;

K. mając na uwadze, że rosyjskie siły zbrojne i rosyjskie grupy kontrolowane przez państwo oraz jego poplecznicy, na przykład grupa Wagnera, wielokrotnie atakowały ludność cywilną w innych miejscach, w tym podczas drugiej wojny czeczeńskiej, wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. oraz syryjskiej wojny domowej, a także w Libii, Republice Środkowoafrykańskiej i Mali; mając na uwadze, że grupa Wagnera otrzymuje znaczne wsparcie polityczne, gospodarcze i logistyczne od państwa rosyjskiego, zwłaszcza od rosyjskiego Ministerstwa Obrony;

L. mając na uwadze, że Rosja od lat wspiera i finansuje reżimy i organizacje terrorystyczne, zwłaszcza syryjski reżim Baszszara al-Asada, któremu dostarcza broń i w którego obronie prowadziła umyślne ataki na syryjskich cywilów, miasta i infrastrukturę cywilną; mając na uwadze, że Rosja przeprowadziła ataki w innych suwerennych krajach i na własnym terytorium, w tym w Zjednoczonym Królestwie dopuściła się otrucia rodziny Skripalów środkami paraliżującymi, otrucia Aleksandra Litwinienki, Władimira Kara-Murzy, Aleksieja Nawalnego i innych osób, a także wysadzenia składów amunicji w Republice Czeskiej w 2014 r.; mając na uwadze, że systematyczne represjonowanie własnych obywateli przez obecny reżim rosyjski nabrało charakteru totalitarnego, a sam reżim od dawna stosuje przemoc wobec przeciwników politycznych;

M. mając na uwadze, że 15 listopada 2022 r. holenderski sąd skazał zaocznie dwóch Rosjan i prokremlowskiego separatystę ukraińskiego za zamordowanie 298 osób przez zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych („lot nr 17”); mając na uwadze, że państwo rosyjskie nadal nie przyznaje się do odpowiedzialności za zestrzelenie tego samolotu i odmawia współpracy z międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości; mając również na uwadze, że Federacja Rosyjska wciąż odmawia też zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego TU-154, który w kwietniu 2010 r. rozbił się w pobliżu Smoleńska, na terytorium Federacji Rosyjskiej;

N. mając na uwadze, że Rosja prowadzi również aktywną wojnę informacyjną, szerząc dezinformację na temat Ukrainy, Europy i liberalnych wartości demokratycznych oraz prowadząc operacje specjalne, by zdestabilizować społeczeństwo w Ukrainie i zdyskredytować ją w stosunkach z międzynarodowymi partnerami;

O. mając na uwadze, że UE prowadzi wykaz objętych sankcjami osób, grup i podmiotów zamieszanych w akty terrorystyczne, ale jej obecne przepisy, w przeciwieństwie do przepisów takich państw jak Stany Zjednoczone i Kanada, nie przewidują uznania całego państwa za sponsora terroryzmu;

P. mając na uwadze, że działania sił rosyjskich oraz ich popleczników odpowiadają definicji terroryzmu zaakceptowanej przez UE, Radę Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz zapisanej w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1566 z 2004 r., rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 49/60 z 9 grudnia 1994 r. oraz wspólnych stanowiskach Rady 2001/931/WPZiB i 2009/468/WPZiB[6];

Q. mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach parlamenty lub izby parlamentarne Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Czech, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) przyjęły rezolucje uznające Rosję za państwo terrorystyczne lub sponsorujące terroryzm albo uznające obecny reżim rosyjski za terrorystyczny; mając na uwadze, że w rezolucji Senatu USA z 27 lipca 2022 r. oraz w rezolucji Izby Reprezentantów USA z 12 maja 2022 r. wezwano Departament Stanu USA do uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm;

R. mając na uwadze, że 1 marca 2022 r. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził w czasie debaty nadzwyczajnej w Parlamencie poświęconej rosyjskiej napaści na Ukrainę, że agresja Rosji to „po prostu terroryzm geopolityczny”; mając na uwadze, że w przemówieniu wygłoszonym 23 września 2022 r. na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej Federacji Rosyjskiej Charles Michel stwierdził: „gdy stały członek Rady Bezpieczeństwa rozpoczyna niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę, którą potępiło Zgromadzenie Ogólne, jego członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa powinno być automatycznie zawieszone”;

S. mając na uwadze oświadczenie Zbigniewa Raua, urzędującego przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), z 14 marca 2022 r., który ataki rządu Federacji Rosyjskiej na niewinnych cywilów i infrastrukturę cywilną w Ukrainie określił mianem „terroryzm państwowego”,

1. ponownie wyraża niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową; po raz kolejny potępia bezprawną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie; żąda, aby Rosja i jej poplecznicy zaprzestali wszelkich działań wojskowych, w szczególności ataków na obszary zamieszkałe i infrastrukturę cywilną, oraz aby Rosja wycofała wszystkie siły zbrojne, popleczników i sprzęt wojskowy z całego uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy, zaprzestała przymusowych deportacji ukraińskich cywilów i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, uwolniła wszystkie osoby zatrzymane w Ukrainie i trwale zaprzestała naruszać suwerenność, niezależność i integralność terytorialną Ukrainy lub im zagrażać;

2. podkreśla, że celowe ataki i okrucieństwa, jakich Federacja Rosyjska dopuszcza się wobec ludności cywilnej Ukrainy, niszczenie infrastruktury cywilnej i inne poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego stanowią akty terroru przeciwko ludności Ukrainy i noszą znamiona zbrodni wojennych; wyraża głębokie oburzenie i potępienie w związku z tymi atakami i okrucieństwami oraz innymi aktami, których Rosja dopuściła się w dążeniu do realizacji destrukcyjnych celów politycznych w Ukrainie i na terytorium innych krajów; w związku z powyższym uznaje Rosję za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru;

3. potwierdza niezachwianą solidarność z narodem ukraińskim, który od 24 lutego 2022 r. – i od dziewięciu lat rosyjskiej agresji – stale wykazuje niezwykłą odwagę i odporność w obliczu niesłabnących gróźb i napaści, a także z innymi ofiarami agresji Rosji na całym świecie; wyraża solidarność z rodzinami ofiar incydentu rakietowego, do którego doszło w Polsce 15 listopada 2022 r., oraz wsparcie dla Polski;

4. wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania ram prawnych UE pozwalających uznać dane państwo za sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru, co pociągałoby za sobą szereg istotnych środków ograniczających wobec tych krajów i miało daleko idące restrykcyjne skutki dla stosunków UE z tymi krajami; wzywa Radę, aby następnie rozważyła wpisanie Federacji Rosyjskiej na taką unijną listę państw sponsorujących terroryzm; wzywa partnerów UE do przyjęcia podobnych środków;

5. wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby podjęły działania, które pod każdym względem odizolują Federację Rosyjską na arenie międzynarodowej, w tym w odniesieniu do członkostwa Rosji w organizacjach i organach międzynarodowych, takich jak Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz by powstrzymały się od organizowania jakichkolwiek wydarzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej; apeluje o dalsze ograniczenie stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz do zredukowania kontaktów z jej oficjalnymi przedstawicielami na wszystkich szczeblach do niezbędnego minimum; wzywa państwa członkowskie UE, aby zamknęły rosyjskie instytucje państwowe – takie jak rosyjskie ośrodki nauki i kultury lub organizacje i stowarzyszenia diaspory rosyjskiej, które działają pod auspicjami i przywództwem rosyjskich misji dyplomatycznych oraz rozpowszechniają rosyjską propagandę i dezinformację na całym świecie – a także aby zakazały ich działalności;

6. wzywa Radę do umieszczenia grupy Wagnera i 141. Specjalnego Pułku Zmotoryzowanego, znanego także jako kadyrowcy, jak również innych finansowanych przez Rosję grup zbrojnych, milicji i popleczników, takich jak działające na okupowanych terytoriach Ukrainy, na unijnej liście osób, grup i podmiotów zaangażowanych w akty terrorystyczne (unijnej liście terrorystów); z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE z 13 grudnia 2021 r. o nałożeniu sankcji na samą grupę Wagnera oraz na powiązane z nią osiem osób i trzy podmioty, z wykorzystaniem czterech różnych systemów sankcji UE; wzywa wszystkie kraje do zerwania stosunków z przedsiębiorstwami powiązanymi z grupą Wagnera oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich sprawców poważnych naruszeń praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych na ich terytorium;

7. wzywa Radę do uwzględnienia eskalacji aktów terroru Federacji Rosyjskiej wobec ludności Ukrainy i w związku z tym do szybkiego zakończenia prac nad dziewiątym pakietem sankcji; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dopilnowały szybkiego wdrożenia i pełnego egzekwowania wszystkich sankcji; wzywa państwa członkowskie, by aktywnie zapobiegały obchodzeniu sankcji, a także prowadziły dochodzenia w takich sprawach i ścigały sprawców; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zachowania jedności w reakcji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie oraz wzywa wszystkie kraje kandydujące do UE i potencjalne kraje kandydujące, aby dostosowały się do polityki UE w sprawie sankcji; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozważenie ewentualnych środków przeciwko państwom, które próbują pomóc Rosji w obchodzeniu nałożonych sankcji; wzywa Komisję do dopilnowania, aby kary krajowe za nieprzestrzeganie sankcji UE były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;

8. wzywa Radę do rozszerzenia listy osób objętych sankcjami o osoby zaangażowane w przymusowe deportacje, przymusowe adopcje ukraińskich dzieci, nielegalne „referenda” w obwodach ługańskim, chersońskim, zaporoskim i donieckim oraz nielegalne „wybory” na Krymie i w Sewastopolu, a także wszystkich członków partii reprezentowanych w Dumie Państwowej, którzy sprawują funkcje w wybranych parlamentach na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu regionalnym i gminnym; apeluje o wprowadzenie zakazu bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów, w postaci surowej lub przetworzonej, pochodzących z Federacji Rosyjskiej; apeluje o umieszczenie Rosji i Białorusi w unijnym wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wzywa państwa członkowskie, aby usuwały luki we wdrażaniu sankcji, takie jak wykorzystanie kryptoaktywów i nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przez zawodowych pośredników, a także aby zawiesiły wszelką automatyczną wymianę informacji podatkowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zarówno z Rosją, jak i Białorusią; apeluje o wprowadzenie natychmiastowego i pełnego embarga na unijny import paliw kopalnych i uranu z Rosji oraz o całkowitą rezygnację z gazociągów Nord Stream 1 i 2, aby przestać finansować rosyjską wojnę napastniczą; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby wprowadziły zakaz publicznego wykorzystywania i eksponowania symboli związanych z agresją wojskową Rosji i zbrodniami wojennymi w sposób wyrażający poparcie dla tych działań lub je usprawiedliwiający;

9. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu zmianę obecnego globalnego systemu sankcji UE za łamanie praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego) poprzez rozszerzenie jego zakresu o akty korupcji oraz do szybkiego przyjęcia ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu w Rosji i na Białorusi, a także ich pośredników i beneficjentów zamieszkałych lub mających siedzibę w UE;

10. apeluje o wzmożone wsparcie toczących się niezależnych dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Rosję, które to dochodzenia powinny zagwarantować, że osoby zaangażowane w planowanie, organizowanie, popełnianie i ułatwianie tych zbrodni zostaną indywidualnie pociągnięte do odpowiedzialności; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby udzieliły odpowiedniego wsparcia w tworzeniu specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji ze strony Rosji przeciwko Ukrainie; wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do wpisania zbrodni agresji do prawa krajowego; w pełni popiera dochodzenie wszczęte przez prokuratora MTK w sprawie sytuacji w Ukrainie, prace komisji dochodzeniowej Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz wysiłki niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego pracujących nad gromadzeniem i zabezpieczaniem dowodów zbrodni wojennych; zachęca państwa członkowskie UE do jeszcze szerszego stosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz do zwiększenia wsparcia dla międzynarodowych wysiłków na rzecz dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych w Ukrainie i ścigania wszystkich sprawców tych zbrodni i osób za nie odpowiedzialnych; podkreśla, że UE musi zapewnić uwzględnienie perspektywy płci w tych dochodzeniach, w tym w ściganiu przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec kobiet, również mogących stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby działały na rzecz ustanowienia kompleksowego międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego, w tym międzynarodowego rejestru szkód, oraz do aktywnej współpracy z władzami ukraińskimi w tej sprawie; wzywa Komisję i współprawodawców do uzupełnienia systemu prawnego tak, by umożliwić konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych przez UE i wykorzystanie ich do usuwania skutków napaści Rosji na Ukrainę, w tym na odbudowę tego państwa i na odszkodowania dla ofiar rosyjskiej agresji;

12. wzywa Radę i państwa członkowskie, aby pilnie i znacznie zwiększyły wsparcie polityczne, gospodarcze, finansowe, militarne, techniczne i humanitarne dla Ukrainy w obronie przed rosyjską wojną napastniczą i przed rosyjskimi próbami destabilizacji ukraińskich instytucji państwowych, osłabienia stabilności makroekonomicznej kraju oraz zniszczenia infrastruktury krytycznej, obejmującej energetykę, komunikację, wodociągi i transport, oraz infrastruktury cywilnej w obszarze edukacji, zdrowia i kultury;

13. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z 9 listopada 2022 r., który dotyczy bezprecedensowego pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 18 mld EUR w 2023 r. w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej, odbudowy infrastruktury krytycznej i utrzymania podstawowych usług publicznych, a także potwierdza poparcie dla szybkiego przyjęcia tego wniosku; podkreśla znaczenie szybkiej realizacji zobowiązań do zapewnienia pomocy finansowej i technicznej, w szczególności w związku ze zbliżającą się zimą, podczas której wielu obywatelom Ukrainy grozi brak dostępu do podstawowych usług, takich jak woda, ogrzewanie i energia elektryczna;

14. potępia rosyjską okupację elektrowni w Zaporożu, mającą na celu terroryzowanie ludności ukraińskiej, i piętnuje Rosję za traktowanie elektrowni jako celów wojskowych;

15. apeluje do wszystkich Rosjan, by nie tylko nie pozwolili się wciągnąć w tę wojnę, ale także by protestowali przeciwko okrutnym zbrodniom wojennym popełnianym na narodzie ukraińskim przez Federację Rosyjską w imieniu narodu rosyjskiego; wyraża poparcie dla wszystkich obywateli Rosji, którzy protestują i walczą z obecnym reżimem w Rosji lub poza nią lub wspierają uchodźców z Ukrainy; wzywa Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie, aby zintensyfikowały wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów z Rosji i współpracę z nimi oraz aby dalej udzielały ochrony i tymczasowego schronienia Rosjanom prześladowanym za sprzeciw wobec reżimu; wyraża uznanie dla pracy dziennikarzy ukraińskich i międzynarodowych, którzy przekazują światu prawdę o wojnie w Ukrainie, często ryzykując własnym życiem; apeluje o zbadanie rosyjskich przestępstw przeciwko dziennikarzom w Ukrainie oraz działań osób zaangażowanych w przestępcze kampanie dezinformacyjne stanowiące integralną część pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie;

16. podkreśla, że obecna rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie uwypukla potrzebę dogłębnej oceny historycznej i prawnej oraz przejrzystej debaty publicznej na temat zbrodni reżimu sowieckiego, przede wszystkim w samej Rosji, ponieważ brak rozliczalności i sprawiedliwości prowadzi jedynie do powtórzenia się podobnych zbrodni;

17. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz prezydentowi, rządowi, parlamentowi Ukrainy .

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!