Odpowiedź na zapytanie ws. zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne w Polsce

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne w Polsce.

Treść zapytania :

Komisja Europejska w styczniu br. wezwała Polskę do zwiększenia wysokości podatku VAT na wyroby medyczne z obowiązujących 8% do 23%. Należy zwrócić uwagę, że w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji finansowej szpitali w Polsce zwiększenie wysokości podatku VAT na wyroby medyczne w krótkim czasie doprowadzi do dalszego pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej, co w konsekwencji ograniczy dostęp pacjentów do usług medycznych.

Postępowanie Komisji Europejskiej, które skutkować będzie ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej, stoi w sprzeczności z artykułem 35 Karty Praw Podstawowych, który mówi m.in., iż: „każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia (…)”

Pamiętając o kryzysie w polskiej ochronie zdrowia oraz w nawiązaniu do art. 35 KPP, zwracam się z pytaniem, czy Komisja wstrzyma działania zmierzające do wymuszenia na Polsce zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę:


Polska ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje stosowanie obniżonej stawki podatku, wynoszącej 8%, w odniesieniu do niektórych wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych, niewymienionych w pkt 3 i 4 załącznika III do dyrektywy VAT[1].

Przepisy dotyczące obniżonych stawek podatku VAT – stanowiących wyjątek od ogólnej zasady, która wymaga stosowania stawki podstawowej w odniesieniu do dostaw towarów i
świadczenia usług – muszą być ściśle interpretowane i przestrzegane. Zasada ta jest ugruntowana i została wielokrotnie potwierdzona przez Trybunał, ostatnio w wyroku w sprawie C-360/11 przeciwko Hiszpanii.

Komisja, jako strażnik traktatów, wymaga od wszystkich państw członkowskich przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, które państwa te same jednogłośnie przyjęły.

Przepisy obowiązujące w Polsce stanowią odejście od tej rygorystycznej zasady, co jest równoznaczne z naruszeniem prawa UE. Dlatego też Komisja w dniu 26 września 2013 r. postanowiła przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości na mocy art. 258 TFUE. Komisja zachęca Szanownego Pana Posła do zapoznania się z komunikatem prasowym z dnia 26 września 2013 r.[2].

Co się tyczy skutków finansowych dla szpitali – jakkolwiek stosowanie podstawowej stawki podatku w odniesieniu do sprzętu medycznego lub produktów farmaceutycznych może skutkować wyższymi kosztami dla szpitali, dodatkowe środki uzyskane z podatku VAT trafią do budżetu państwa i mogą zostać ponownie zainwestowane w ochronę zdrowia i budżet szpitali, jeśli taka będzie wola władz Polski.


[1]     Dyrektywa Rady 2006/112/WE

[2]     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-870_pl.htm

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!