Odpowiedź na zapytanie ws. wstrzymania funduszy europejskich 2014-2020 na dofinansowanie dróg lokalnych

Treść zapytania :

Komisja Europejska poprzez przygotowane wytyczne wstrzymała możliwość przekazywania dotacji z funduszy unijnych po roku 2014 r. na cele związane z modernizacją i rozbudową sieci dróg lokalnych (w praktyce w Polsce dróg gminnych i powiatowych).

Taka sytuacja przeczy logice funduszy spójności, których celem jest m.in. równomierny rozwój obszarów Unii Europejskiej. Błędem jest aż tak duże zawężanie przez Komisję Europejską celów na inwestycje transportowe. To państwa członkowskie i regiony mają najlepiej rozpoznane swoje potrzeby. Odgórne ograniczanie im narzędzi do realizacji celów zapisanych w dokumentach strategicznych UE jest błędne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czym kierowała się Komisja Europejska podejmując decyzję o zlikwidowaniu dofinansowania dla dróg lokalnych?

2. Dlaczego Komisja Europejska sztucznie zawęża państwom członkowskim narzędzia do realizacji celów strategicznych Unii Europejskiej?

Odpowiedź na zapytanie :

Zwiększenie oddziaływania polityki spójności służącej realizacji priorytetów europejskich stanowi główną zasadę w kontekście wniosków ustawodawczych Komisji na lata 2014-2020. Dlatego też w art. 9 projektu rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wprowadzono wykaz celów tematycznych zgodnych ze strategią „Europa 2020”. Wykaz obejmuje m.in. cel tematyczny 7 „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W kontekście wskazanego celu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) może wspierać inwestycje w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a także w przypadku drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów połączonych z infrastrukturą TEN-T

Inwestycje w zakresie dróg lokalnych mogą być uzasadnione jedynie wówczas, gdy stanowią część kompleksowego i zrównoważonego planu na rzecz mobilności w miastach lub też zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich na rzecz rewitalizacji gospodarczej i społecznej obszaru miejskiego, lub gdy zapewniają dostęp do zasobów gospodarczych wspieranych przez EFRR (na przykład park technologiczny). We wszystkich tych przypadkach inwestycje w drogi lokalne powinny w dalszym ciągu stanowić element uzupełniający działania podstawowego.

Ponadto w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR może wspierać różne rodzaje infrastruktury ponad granicami.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!