Odpowiedź na zapytanie ws. tras towarzyszących korytarzowi transportowemu „Via Carpathia”

Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowanie do Komisji Europejskiej ws. tras towarzyszących korytarzowi transportowemu „Via Carpathia”, szansą na rozwój wschodniej części Polski. Odpowiedzi udzieliła komisarz Violeta Bulc.

Treść zapytania :

Via Carpathia jest szlakiem rozwoju regionów wschodnich państw Europy Środkowo-Wschodniej. Korytarz transportowy z uwagi na swój przebieg ma szczególnie istotne znaczenie dla wszystkich województw Polski Wschodniej i stanowi szansę na przyspieszenie rozwoju tej części kraju. Inwestycja ta umożliwi ubieganie się o środki europejskie, w tym w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Z rozporządzenia ws. transeuropejskiej sieci transportowej wynika, iż planowana międzynarodowa trasa relacji „północ-południe” tylko na niektórych odcinkach wpisana została do europejskiej sieci bazowej TEN-T, a nie na całym przebiegu korytarza. Podczas gdy szlak ten to kluczowy element sprzyjający zwiększeniu dostępności transportowej wschodniej części Polski, zarówno w skali kraju jak i UE.

Bez wątpienia wprowadzenie dodatkowych, towarzyszących projektowi „Via Carpathia” rozwiązań transportowych stworzy nową jakość w infrastrukturze. Pozwoli to zdynamizować proces realizacji środkowoeuropejskiego korytarza transportowego, co w konsekwencji umożliwi znaczące przyspieszenie procesu znoszenia barier komunikacyjnych hamujących w tej części Europy swobodny przepływ osób, towarów i usług.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy Komisja uruchomi dodatkowe środki na drogi krajowe będące rozwiązaniem wspierającym dla korytarza transportowego „Via Carpathia”?

Czy Komisja może przedstawić propozycje dodatkowych rozwiązań i inicjatyw, których wdrożenie otwarłoby drogę do pozyskania funduszy europejskich i wykorzystania instrumentów finansowych?


Odpowiedz udzieliona przez komisarz Violeta Bulc :

Jeśli chodzi o środki finansowe zarządzane centralnie, tj. w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, sieć bazowa i jej korytarze pozostają kluczowymi priorytetami Komisji, jak przewidziano w ramach prawnych[1]. Transeuropejska sieć transportowa będzie nadal aktualna przez dwa kolejne okresy programowania: 2014–2020 i 2021–2027. Via Carpathia nie jest obecnie częścią żadnego korytarza sieci bazowej, ani (w większości) sieci bazowej. Nie jest zatem najwyższym priorytetem UE. Ponadto fundusze w ramach instrumentu „Łącząc Europę” udostępniane są głównie na projekty przyczyniające się do rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, a drogi są finansowane w ograniczonym zakresie.

Projekt może być kwalifikowalny w ramach programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych[2]. W ramach zarządzania dzielonego Komisja ma jednak ograniczone uprawnienia w odniesieniu do wyboru pojedynczych działań. Realizacja przedmiotowego projektu zależy od decyzji odnośnej instytucji zarządzającej. Uzasadnienie powinno być zgodne z planem generalnym w dziedzinie transportu, który stanowi część warunków ex ante[3].

Ponadto Komisja zachęca do wykorzystywania możliwości oferowanych przez nowe programy finansowe, zwłaszcza Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Komisja ściśle współpracuje z EBI[4] w kwestii odpowiedniego zasięgu geograficznego EFIS. Aby to osiągnąć trwają dyskusje na temat wyspecjalizowanego programu, mające na celu przedstawienie wysokiej jakości wniosków Europejskiemu Centrum Doradztwa Inwestycyjnego[5] do dalszej oceny. Ponadto w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności planuje się szereg specjalnych imprez promujących rozwiązania w ramach EFIS. Dla państw członkowskich dostępna będzie pomoc techniczna. Komisja pracuje też obecnie nad konkretnymi rozwiązaniami umożliwiającymi łączenie finansowania dotacji z EFIS lub instrumentami finansowymi, aby otworzyć dostęp do innowacyjnych instrumentów finansowych dla projektów o wyższym poziomie ryzyka.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!