Odpowiedź na zapytanie ws. sytuacji mniejszości chrześcijańskiej w ośrodkach dla uchodźców na terenie UE

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowanie do Komisji Europejskiej ws. sytuacji mniejszości chrześcijańskiej w ośrodkach dla uchodźców na terenie UE. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarz Dimitris Avramopoulos.

Treść zapytania:

W związku z ukazującymi się coraz częściej wiadomościami medialnymi o prześladowaniach chrześcijan w ośrodkach dla uchodzćów na terenie Unii Europejskiej zwracam się z pytaniem, jakie mechanizmy gwarantujące ochronę mniejszości chrześcijańskiej są stosowane na terenach ośrodków oraz czy instytucje unijne monitorują takie sytuacje i jakie rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie planują w przyszłości?

Odpowiedź na zapytanie :

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie pisemne E-004952/2016, Komisja zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy słownej i fizycznej motywowane nienawiścią bądź uprzedzeniami, w tym ze względu na religię.

To na państwach członkowskich spoczywa obowiązek zapewnienia przestrzegania zobowiązań unijnych i międzynarodowych dotyczących warunków przyjmowania, w tym bezpieczeństwa osób ubiegających się o azyl w ośrodkach dla cudzoziemców, niezależnie od ich wyznania. Komisja ściśle monitoruje, czy państwa członkowskie realizują ten obowiązek zgodnie z prawem UE, w szczególności z dyrektywą w sprawie warunków przyjmowania (2013/33/UE). Zgodnie z art. 17 ust. 2 tej dyrektywy państwa członkowskie zapewniają świadczenia materialne w ramach przyjmowania pozwalające wnioskodawcom na odpowiedni poziom życia, gwarantujący im utrzymanie i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego. Zgodnie z art. 18 ust. 4 wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia odpowiednich środków zapobiegających napadom oraz przemocy ze względu na płeć, w tym napadom na tle seksualnym i molestowaniu, w lokalach i ośrodkach dla cudzoziemców.

Państwa członkowskie muszą również w pełni wdrożyć unijną decyzję ramową w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii[1], która zobowiązuje do kryminalizacji publicznego nawoływania do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób lub członkowi takiej grupy zdefiniowanej przez odniesienie między innymi do religii oraz należytego uwzględnienia rasistowskich pobudek przy osądzaniu sprawców przestępstw.

[1]     Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!