Odpowiedź na zapytanie ws. środka „ellaOne”

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko wraz z innymi eudodeputowanymi złożyli zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie środka „ellaOne”. Odpowiedź udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa w imieniu Komisji Europejskiej.


Treść zapytania :

Artykuł 1 Karty praw podstawowych UE stanowi, że godność ludzka jest nienaruszalna i gwarantuje jej ochronę. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Wielka Izba) w orzeczeniu z dnia 18 października 2011 r. (Oliver Brüstle vs Greenpeace eV., C-34/10) stwierdził w kontekście prawa patentowego, że ochrona prawna wynikająca z godności ludzkiej rozpoczyna się od momentu poczęcia i najwcześniejszej fazy embrionalnej, gdyż „zapłodnienie może rozpocząć proces rozwoju jednostki ludzkiej”. Zważywszy, że lek ellaOne działa jako środek antykoncepcyjny tylko w fazie poprzedzającej owulację, a następnie zaczyna działać jako środek poronny, Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

–     Czy wydając decyzję C(2015)51 z dnia 7 stycznia  2015 r., Komisja wzięła pod uwagę obowiązek wynikający z art. 1 Karty praw podstawowych UE?

–     W świetle powyższego – czy Komisja zamierza wycofać decyzję C(2015)51 z dnia 7 stycznia  2015 r., dopuszczającą lek, który może działać jako środek poronny, do sprzedaży bez recepty?

Odpowiedź na zapytanie :

Komisja uważa, że nie należy łączyć ani porównywać różnych sytuacji przywołanych przez Panie Posłanki i Panów Posłów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno wyrok[1], w którym stwierdził, że prawodawca – w drodze dyrektywy 2001/83/WE[2] – ogólnie określił całą kategorię środków antykoncepcyjnych i poronnych jako produkty lecznicze.

Przyjmując decyzję w sprawie zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego „Ella One”, Komisja postąpiła zgodnie z ramami prawnymi dotyczącymi produktów leczniczych. Decyzja została oparta na podstawie pozytywnej opinii naukowej Europejskiej Agencji Leków.

Jeżeli chodzi o recepty, art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE[3] stanowi, że jej przepisy nie wpływają na stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego sprzedaż bądź stosowanie produktów leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poronnych.


[1]     Sprawy połączone C-358/13 i C-181/14, EU:C:2014:2060, pkt 40 i 43.

[2]     Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego L Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

[3]     Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego L Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!