Odpowiedź na zapytanie ws. realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce

Prof. Ryszard Legutko oraz Tomasz Poręba złożyli zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce. Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna.

Treść zapytania :

W związku z pojawiającymi się informacjami o niedopełnieniu przez polski rząd obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zintegrowanego podejścia do zarządzania wodami prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jaka dokładnie kwota może zostać Polsce odebrana? Jak realnym jest zagrożenie utraty ponad 2 mld zł na ten cel?

2) Czy możliwa jest utrata środków z nowej perspektywy budżetowej 2014-2020?

3) Do kiedy Polska musi wprowadzić jednolity plan gospodarowania wodami w dorzeczach w Polsce, aby móc skorzystać ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?

4) Czy Komisja widzi szansę na wdrożenie takiego planu w odpowiednim czasie? Czy polski rząd podjął odpowiednie starania w tym zakresie?

Odpowiedź na zapytanie :

1. Dyskusje pomiędzy Komisją a władzami polskimi w sprawie właściwego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej trwają od 2011 r. Komisja wydała kilka zaleceń mających na celu zagwarantowanie, że infrastruktura przeciwpowodziowa otrzymująca wsparcie UE nie narusza przepisów ramowej dyrektywy wodnej. Nigdy nie rozważano cofnięcia dotąd niewykorzystanych funduszy UE w tym sektorze. Wszystkie wysiłki koncentrują się obecnie na zapewnieniu, aby przydzielone środki były wydawane zgodnie z przepisami UE.

2. Ramy prawne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020 są nadal przedmiotem dyskusji z Radą i Parlamentem, dlatego nie można udzielić ostatecznej odpowiedzi w tej kwestii. Wniosek Komisji zawiera jednak „uwarunkowania ex ante dotyczące inwestycji wodnych, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zapewnić spełnienie wymogów ramowej dyrektywy wodnej[1], zanim będą uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego UE na powiązane działania. Komisja uznaje znaczenie działań przeciwpowodziowych w Polsce i oczekuje, że odpowiednie prawodawstwo UE będzie przestrzegane.

3. Polska nie musi wprowadzić jednolitego planu gospodarowania wodami w dorzeczach w Polsce w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013”, projekty, które korzystają z funduszy UE w ramach tego programu, muszą być zgodne z wymogami ramowej dyrektywy wodnej.

4. Według harmonogramu przedstawionego przez władze polskie, głowne plany dla Odry i Wisły będą gotowe do sierpnia 2014 r.


[1]     Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!