Odpowiedź na zapytanie ws. promocji ideologii gender

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. promocji ideologii gender. Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora.

Treść zapytania :

Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej w tym rząd RP opracowują nowe Programy Operacyjne, które mają określić sposób wdrożenia środków europejskich w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Jednocześnie Instytucje Europejskie, w tym Parlament Europejski oraz Komisja Europejska, wzmogły działania propagujące podejście dla wielu spraw z perspektywy genderowej.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy prawdą jest, że w nowym okresie programowania beneficjent w realizowanych przez siebie projektach o charakterze społecznym, będzie musiał wykazać konkretne działania, które mają za cel realizację polityki równościowej opartej o definicję płci kulturowo-społecznej, tj. zgodnej z koncepcją gender?

Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora :

Komisja zapewnia podejście dwukierunkowe: integrację horyzontalną równouprawnienia płci wymaganą Traktatem należy uzupełnić o specjalne środki. Ramy prawne europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) na lata 2014–2020 koncentrują się na równouprawnieniu płci oraz strategii uwzględniania aspektu płci bardziej niż w poprzednich okresach finansowania. W szczególności ramy te obejmują przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do zagwarantowania, że równość kobiet i mężczyzn oraz perspektywa płci będą brane pod uwagę i akcentowane w trakcie przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny programów. Państwa członkowskie podejmują również odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć i zapewnienia potencjału administracyjnego w celu wdrożenia i stosowania prawa i polityki UE na rzecz równości płci w zakresie ESIF. Ponadto każdy program operacyjny zawiera opis konkretnych działań w celu promowania równych szans i zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć.

Rozporządzenie w sprawie EFS zawiera obszerne wymogi co do połączenia zdecydowanego podejścia i ukierunkowanych działań szczegółowych na rzecz równości płci. EFS wspiera ukierunkowane działania szczegółowe w ramach każdego z priorytetów inwestycyjnych w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, takie jak zwalczanie feminizacji ubóstwa, ograniczenie segregacji ze względu na płeć, promowanie godzenia pracy i życia prywatnego dla wszystkich.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!