Odpowiedź na zapytanie ws. postępowania Komisji Europejskiej w ramach procedury EU PILOT nr 277/11/ENVI

Odpowiedź udzielona przez komisarza Janeza Potočnika na zapytanie złożone przez Ryszarda Legutkę w sprawie postępowania Komisji Europejskiej w ramach procedury EU PILOT nr 277/11/ENVI.

Treść zapytania : 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej (SMZN, polska organizacja pozarządowa) od dłuższego czasu prowadzi działania na rzecz budowy stopni wodnych „Niepołomice” oraz „Podwale” na rzece Wiśle.

Stowarzyszanie zabiega o to, by powyższe inwestycje zostały zrealizowane w ramach rządowego „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Ich realizacja wzmocni m.in. regionalny potencjał bezpieczeństwa powodziowego oraz wpłynie na poprawę stanu zasobów wodnych w nadwiślańskich kompleksach Puszczy Niepołomickiej (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 koło Grobli PLH 120008).

Komisja Europejska wszczęła jednakże ostatnimi czasy postępowanie w ramach procedury EU PILOT nr 277/11/ENVI kwestionujące zasadność inwestycji oraz jej zgodność z prawem unijnym (podobno miało miejsce naruszenie przepisów dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko). SMZN podejrzewa, iż postępowanie Komisja bazuje na skardze, w której błędnie podano, że jednym z postulatów „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” jest budowa zbiornika wodnego „Niepołomice”, co jest niezgodne z prawdą. Planowana jest bowiem budowa stopnia wodnego „Niepołomice”.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.    Na jakiej dokładnie podstawie Komisja kwestionuje zasadność powyższych inwestycji oraz jej zgodność z prawem unijnym?

2.    Na jakim obecnie etapie znajduje się postępowanie wyjaśniające Komisji i kiedy można spodziewać się ogłoszenia przez nią decyzji w tej sprawie?

3.    Jakie są szanse na zamkniecie przez Komisję postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, jeżeli zostało oparte na nieprawdziwych przesłankach?

Odpowiedź na zapytanie przez komisarza Janeza Potočnika :

Dochodzenie w ramach programu „EU Pilot” dotyczące Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły (2779/11/ENVI) zostało zamknięte, a w związku ze stwierdzonym złamaniem prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W dniu 25 października 2012 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie, w dniu 26 kwietnia 2013 r., uzasadnioną opinię.

Wszczęte przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczy niezgodności Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły z szeregiem unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, tj. dyrektywą w sprawie strategicznej oceny wpływu na środowisko (dyrektywa SEA[1]), ramową dyrektywą wodną[2] i dyrektywą siedliskową[3]. W wezwaniu do usunięcia uchybienia i w uzasadnionej opinii podano przykładowo planowane projekty w celu zobrazowania wpływu działań podjętych w ramach wspomnianego programu na części wód oraz na obszary Natura 2000. Należy jednak podkreślić, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczy ogólnej niezgodności programu z prawem UE, raczej niż niezgodności poszczególnych projektów.

Komisja rozważy zamknięcie postępowania jak tylko władze Polski wywiążą się ze swoich zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!