Odpowiedź na zapytanie ws. barier wstrzymujących w Polsce proces rozdziału funduszy Unii Europejskiej

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie barier wstrzymujących w Polsce proces rozdziału funduszy Unii Europejskiej. Odpowiedzi udzielił w imieniu Komisji Europejskiej komisarz Corina Crețu.

Treść zapytania :

W celu osiągnięcia pozytywnych skutków wdrażania funduszy europejskich w ramach budżetu UE na lata 2014–2020, Komisja Europejska oczekuje od państw członkowskich, w tym od Polski koordynacji realizowanych projektów. Mają temu służyć plany i programy przyjmowane na poziomie regionalnym i krajowym.

Niestety, jak się okazuje, część dokumentów strategicznych wymaganych przez Komisję Europejską nie istnieje lub też jest nieaktualna. Za przykład może posłużyć brak regionalnych map potrzeb zdrowotnych, który wstrzymuje rozdział środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na inwestycje w ochronę zdrowia. Podobna sytuacja braku aktualnych planów strategicznych dotyczy zagadnienia ochrony środowiska. Tworzy to sytuację wyhamowania procedury rozdziałów środków europejskich w ramach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytanie:

czy Komisja Europejska dysponuje wykazem dokumentów i planów, których brak lub ich nieaktualność wstrzymuje w Polsce na poziomie regionalnym lub krajowym procedury rozdziału środków europejskich? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie takiego wykazu.

Odpowiedź na zapytanie :

Przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020 zawierają kryteria spełnienia „warunków wstępnych”, które zapewniają efektywność i skuteczność w zakresie wykorzystania funduszy UE. Jeżeli państwo członkowskie nie spełniło warunku wstępnego w chwili zatwierdzenia programu, było ono zobowiązane do przygotowania planu działania określającego działania, odpowiedzialne organy oraz harmonogram wdrożenia.

Według stanu na sierpień 2015 r. niespełnione warunki wstępne w Polsce to:

– opracowanie krajowych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji;

– promowanie przedsiębiorczości z uwzględnieniem programu Small Business Act: wejście w życie trzeciej transzy deregulacji; uruchomienie platformy elektronicznej do konsultacji; zakończenie testu MŚP;

– przyjęcie planów gospodarowania wodami w dorzeczach Wisły i Odry, spójnych z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE;

– krajowe i dotyczące 16 województw plany gospodarki odpadami zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE;

– kompleksowe plany transportowe, w tym projekt budowy rurociągu;

– kompleksowy plan opisujący krajowe priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej, w tym projekt budowy rurociągu;

– narodowe ramy strategiczne polityki na rzecz zdrowia: część planu działań dotyczący tworzenia map potrzeb zdrowotnych i systemów ratownictwa medycznego.

Wszystkie plany działania powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Warto również przypomnieć, że niespełnienie warunków wstępnych nie blokuje realizacji programów ani płatności zaliczkowych Komisji.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!