Odpowiedź na zapytanie dot. promocji transportu publicznego w Polsce

Odpowiedź udzielona przez komisarza Siima Kallasa na zapytanie złożone przez Ryszarda Legutkę w sprawie promocji transportu publicznego w Polsce.

treść zapytania

Jak wskazują wyniki badań Eurostatu Polacy obok Litwinów najrzadziej korzystają z transportu publicznego. W ocenie ekspertów jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest wzrastająca cena biletów, która powoduje, że transport publiczny staje się coraz mniej konkurencyjny w stosunku do prywatnego transportu samochodowego.

Unia Europejska od wielu lat podejmuje działania, które mają promować transport publiczny, niestety opisany stan rzeczy może zniweczyć jej dotychczasowe działania. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w nowym okresie programowania funduszy europejskich, Komisja rozważy mechanizm dotyczący inwestycji związanych z transportem publicznym, który polegałby na obniżeniu wkładu własnego do zera, w zamian za gwarancję ze strony beneficjenta, o wstrzymaniu w określonym czasie podwyżek cen biletów?

odpowiedź na zapytanie 

Komisja nie przewiduje w nowym okresie programowania dla funduszy europejskich szczególnego mechanizmu dla inwestycji w dziedzinie transportu publicznego, który pozwoliłby zmniejszyć wkład własny do zera w zamian za gwarancję wstrzymania na określony czas podwyżek cen biletów ze strony beneficjenta.

Jeśli chodzi o inwestycje, Komisja przewiduje jednak szereg działań mających na celu wspieranie zrównoważonego transportu publicznego oraz zwiększenie liczby korzystających z niego osób. Środki te obejmują modernizację taboru i floty autobusowej, budowę centrów multimodalnych, zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ujednolicenie systemów sprzedaży biletów, większe wykorzystanie zarządzania ruchem i flotą, uwzględnienie technologii informatycznych w transporcie publicznym itp.

W tym kontekście Komisja pragnie podkreślić, że w dniu 30 stycznia 2013 r. przedłożyła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Poprawka ta wprowadza obowiązek stosowania procedury przetargowej na potrzeby zawierania umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego i określone środki towarzyszące, ułatwiając otwarcie rynku przy jednoczesnym zachowaniu korzyści związanych z siecią transportu kolejowego. Zgodnie z dokonaną przez Komisję oceną skutków, wdrożenie procedur zamówień publicznych umożliwi właściwym organom uzyskanie znacznych oszczędności środków publicznych wydawanych na zapewnienie transportu kolejowego (rzędu 20 % – 30 %). Oszczędności te mogą zostać przeznaczone na poszerzanie oferty transportowej albo na ustalanie opłat kolejowych na poziomie bardziej atrakcyjnym dla pasażerów.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!