Odpowiedź na interpelację ws. wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie propozycji Rządu Republiki Francji do projektu umowy międzynarodowej o powołaniu unii fiskalnej.

Treść interpelacji

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.10.2011 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej ((2011/0294) (COD)) w art. 17 ogranicza możliwość wpisania szlaków żeglugi śródlądowej do rzek, które są co najmniej IV klasą drogi wodnej.

Zapis ten automatycznie pozbawia rzeki Polskie m.in. Odry, możliwości znalezienia się w gronie projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej.

Należy podkreślić, że Odra w umowie AGN została wpisana jako rzeka o znaczeniu międzynarodowym. Brak Odry wśród priorytetowych projektów Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, w której trudno będzie mówić o spójności żeglugi śródlądowej w Europie. Ze względów geograficznych jest to wręcz niemożliwe, o czym świadczą liczne wypowiedzi specjalistów zajmujących się tą tematyką.

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej to nie tylko wymagania wynikające z potrzeb transportowych; modernizacja ma również istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych.

–   W związku z powyższym, czy Rada zamierza wycofać się z kontrowersyjnego zapisu w projekcie rozporządzenia z dnia 19.10.2011 r.?

–   Jakie działania zamierza podjąć Rada w celu wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T (konkretnie Baltic – Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF)?

Odpowiedź na interpelację

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wytycznych TEN-T) został przedłożony Radzie w dniu 24 października 2011 r.[1] W dniu 28 października 2011 r. Komisja przedłożyła również wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (CEF).

W podejściu ogólnym do wytycznych TEN-T – przyjętym w dniu 22 marca 2012 r.[3] – Rada poparła propozycję Komisji, by do sieci TEN-T włączyć jedynie te śródlądowe drogi wodne, które są przynajmniej drogami IV klasy żeglowności. Jednak zgodziła się zastrzec w przypisie, że do tekstu wprowadzony zostanie nowy motyw, który zaleca Komisji, by w roku 2023 w ramach przeglądu we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi oceniła, czy do sieci nie należy włączyć także innych elementów, np. niektórych śródlądowych dróg wodnych III klasy. W dniu 19 kwietnia 2012 r. Rada przystąpiła do analizy motywów.

Wniosek w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” Rada jeszcze analizuje i na razie nie przyjęła stanowiska w jego sprawie.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!