Odpowiedź na interpelację w sprawie dotacji na budowę gazoportu w Świnoujściu

Prof. Ryszard Legutko złożył w dniu 8 września 2010 r. interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie dotacji na budowę gazoportu w Świnoujściu. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarz Günter Oettinger. Poniżej treść interpelacji oraz odpowiedzi (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Treść interpelacji

Jednym z ważniejszych zadań, przed jakim stoi Komisja Europejska, jest zagwarantowanie Unii Europejskiej bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację jej dostaw. W tym celu kolejne rządy Polski podjęły próbę budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Ma on zaspokoić 30 % potrzeb kraju, uniezależniając Polskę od dostaw gazu z Rosji. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na rok 2014, a jego budowa ma zostać w części sfinansowana z funduszy europejskich.

Niestety strona niemiecka domaga się dodatkowych analiz oddziaływania terminalu na środowisko, choć spółka, która realizuje inwestycje, odpowiednie analizy przedstawiła. Również Komisja Europejska mimo wcześniejszych uwag wycofała się z zastrzeżeń dotyczących obszarów Natury 2000.

Wielu ekspertów wyraża opinię, iż próba wstrzymania inwestycji nie jest powodowana względami ekologicznymi, lecz walką niemiecko-rosyjskiej spółki budującej gazociąg Nord Stream z polską konkurencją. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Komisja Europejska dostrzega w podejmowanych przez stronę niemiecką działaniach próbę opóźnienia budowy terminalu LNG w Świnoujściu?

2. Czy wstrzymywanie dofinansowania ze środków europejskich budowy gazoportu w Świnoujściu nie stoi w sprzeczności z deklaracjami komisarza UE ds. energii, który zapowiadał „większy nacisk UE na dywersyfikację źródeł energii”?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Güntera Oettingera w imieniu Komisji

1.  Zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym (odpowiednio, dyrektywa w sprawie OOŚ 85/337/EWG(1) z późniejszymi zmianami oraz konwencja o OOŚ z Espoo w kontekście transgranicznym), przedmiotowe przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ). Oba akty prawne przewidują konsultacje transgraniczne z zainteresowanymi władzami oraz opinią publiczną. Jako strona narażona na oddziaływanie przedsięwzięcia, strona niemiecka miała prawo przedstawić swoje uwagi w trakcie tych konsultacji. Taki proces ma na celu umożliwienie stronie polskiej i niemieckiej rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii środowiskowych w ramach stosunków dwustronnych, zgodnie z przepisami wyżej wymienionego prawa unijnego i międzynarodowego.

Polskie władze poinformowały Komisję o zakończeniu procedury OOŚ w kontekście transgranicznym dla terminalu LNG w Świnoujściu. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów przesłanych przez polskie władze oraz w oparciu o dwustronne spotkania pomiędzy obiema stronami, strona niemiecka uważa, że wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie miało znacznego niekorzystnego transgranicznego wpływu na terytorium Niemiec.

2.  Komisja w pełni uznaje znaczenie tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa dostaw i nie zamierza weryfikować swojej decyzji dotyczącej współfinansowania ze środków UE. Projekt decyzji finansowej oraz tryb płatności zostały uzgodnione ze spółką Polskie LNG S.A. oraz z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. pod koniec sierpnia 2010 r. Decyzja przyznająca temu przedsięwzięciu wsparcie w wysokości 79,5 mln EUR powinna zostać przyjęta pod koniec października 2010 r.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!