Konkurs „Rola Polski w kształtowaniu historii Europy”

Poseł Adam Lipiński wspólnie z europosłem prof Ryszardem Legutko organizują konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychi studentów z Powiatu Bolesławieckiego pt. Rola Polski w kształtowaniu historii Europy. 

Konkurs ma na celu wyłonienie laureratów którzy wykażą się wiedzą z zakresu osiągnięć państwa polskiego na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych oraz odwoływanie się do wartości patriotycznych.Nagrodą główną jest wizyta studyjna do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szczegłóy konkursu w regulaminie poniżej. Patronat nad konkursem objął bolec.info – portal internetowy i gazeta.

REGULAMIN KONKURSU Rola Polski w kształtowaniu historii Europy 

I Organizator
Organizatorem konkursu jest Adam Lipiński Poseł na Sejm RP oraz prof. Ryszard Legutko Poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat nad Konkursem objął Bolec.info – portal internetowy oraz gazeta. 

II Cele konkursu
Celem konkursu Rola Polski w kształtowaniu historii Europy jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się wiedzą z zakresu osiągnięć państwa polskiego na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych oraz odwoływanie się do wartości patriotycznych. 

III Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z woj. Dolnośląskiego, którzy prześlą na adres wskazany w regulaminie pracę własnego autorstwa na temat „Rola Polski w kształtowaniu historii Europy”. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Ocenie podlega praca nadesłana w podanym terminie, napisana w języku polskim na temat Rola Polski w kształtowaniu historii Europy. Praca zgłoszona na konkurs nie może przekraczać objętości 6000 znaków (bez spacji, przypisów dolnych i końcowych). Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza. Akceptowany format pracy to .doc lub .pdf. Do pracy (w mailu)) musi zostać dołączona informacja zawierająca następujące dane:

 
imię i nazwisko autora pracy; 
adres korespondencyjny; 
telefon kontaktowy; 
adres szkoły w której uczy się uczestnik konkursu lub nazwa uczelni wyższej.


Każdy pełnoletni uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1). 
W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie (Załącznik nr 2). 

IV Kontakt
W przypadku pytań odnośnie konkursu prosimy o kontakt: Krzysztof Mróz tel. 661 538 145, e-mail: kmjg@op.pl. 

V Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy przesłać do dnia 05 czerwca 2013r. w wersji elektronicznej wraz z załącznikiem nr 1 lub nr 2 na adres: konkurs@bolec.info.

VI Skład jury
W skład jury wchodzą: 
Krzysztof Ślufcik – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutki 
Kazimierz Marczewski – Bolec.info, 
Krzysztof Mróz – pracownik Biura Poselskiego Adama Lipińskiego. 

VII Rozstrzygniecie konkursu
Komisja konkursowa wybierze laureatów najciekawszych prac oraz ewentualnie wyróżni niektóre z pozostałych prac i przydzieli zwycięzcom nagrody. 
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni przez Organizatora konkursu wizytą studyjną do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 24-28 czerwca 2013r., (wizyta tylko we wskazanym terminie na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego).Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców konkursu. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do dnia 10 czerwca 2013r. jej Przewodniczący przedstawi do akceptacji Organizatorowi. 

Osoby, których prace zostaną nagrodzone w konkursie, będą powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o nagrodzie i sposobie jej odebrania. Ponadto lista wszystkich laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.rlegutko.pl, w terminie do dnia 11 czerwca 2013r.Każda wybrana przez Komisję konkursową praca, może otrzymać tylko jedną nagrodę. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

VIII Uwagi dodatkowe
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!