Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

Bruksela: tu odbywają się dwudniowe sesje plenarne, spotykają się grupy polityczne i komisje parlamentarne. Choć Bruksela nie jest oficjalnym miejscem urzędowania Parlamentu, to tutaj toczy się codzienna praca posłów.

Członkowie komisji: każdy poseł pracuje w kilku komisjach parlamentarnych. Wybór członków komisji i komisji śledczych następuje po wyznaczeniu kandydatów przez grupy polityczne oraz posłów niezrzeszonych. Konferencja Przewodniczących przedstawia kandydatury Parlamentowi. Skład komisji odzwierciedla w miarę możliwości skład Parlamentu.

"Eurodeputowany": to określenie wymyślone przez dziennikarzy, którego próżno szukać w urzędowych dokumentach Parlamentu. Oficjalnie nasi przedstawiciele w UE to "Posłowie do Parlamentu Europejskiego".

Grupy polityczne: większość posłów w Parlamencie należy do jednej z grup politycznych. Grupy polityczne odzwierciedlają sympatie polityczne ich członków, podobnie jak partie w parlamentach krajowych.

Immunitet: Wobec członków Parlamentu nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Poseł nie może powoływać się na immunitet w przypadku, gdy zostanie schwytany na gorącym uczynku. W razie potrzeby Parlament może głosować nad uchyleniem immunitetu któregokolwiek z posłów.

Języki: Wszyscy posłowie mają prawo do wypowiadania się w Parlamencie w wybranym języku urzędowym. Wystąpienia plenarne w jednym z języków urzędowych są tłumaczone symultanicznie na wszystkie inne języki urzędowe.

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat. Poseł może bez ograniczeń ubiegać się o kolejną kadencję.
Laissez-passer: to specjalny dokument zapewniający posłom swobodę przemieszczania się na terenie Państw Członkowskich. Wydaje go Przewodniczący Parlamentu niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze posłów.

Mandat poselski: Posłowie do Parlamentu Europejskiego wykonują swój mandat w sposób niezależny. Nie mogą być związani instrukcjami ani nie otrzymują mandatu wiążącego. Nie mogą też łączyć swojego mandatu z innym stanowiskiem, na przykład Komisarza UE albo posła parlamentu krajowego.

Nadużycia finansowe: ściganiem przestępstw finansowych w instytucjach UE zajmuje się Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Sekretarz Generalny Parlamentu, poszczególne działy, jak również każdy urzędnik lub inny pracownik Parlamentu Europejskiego są zobowiązani do ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu oraz do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do przeprowadzenia dochodzenia.

Obecność podczas debat plenarnych i na posiedzeniach komisji nie jest obowiązkowa. Jednakże poseł, który opuści ponad połowę sesji plenarnych zostaje pozbawiony części świadczeń poselskich.

Porządek na sali obrad: Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który zakłóca posiedzenie. W przypadku ponownego zakłócenia porządku przez posła Przewodniczący ponownie przywołuje go do porządku, z odnotowaniem tego faktu w protokole. W przypadku zakłócenia porządku po raz trzeci Przewodniczący może zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia.

Regulamin Parlamentu Europejskiego reguluje prawa i obowiązki posłów. Posłowie powołują się na Regulamin chcąc zabrać głos w trakcie debaty plenarnej. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie PE.


Strasburg: jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego. To tutaj odbywa się co roku dwanaście czterodniowych sesji plenarnych.