Składanie skarg

Składanie skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Informacje dla osób, które chciałyby złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: Aby Trybunał mógł zbadać sprawę, musi ona najpierw spełniać kryteria formalne (tzw. kryteria dopuszczalności), które przewiduje art. 34 i 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W przeciwnym razie Trybunał wyda decyzję o niedopuszczalności i odrzuci skargę. Oznacza to, że skarga taka nie zostanie rozpatrzona merytorycznie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Kryteria formalne decydujące o dopuszczalności skargi: przed ETPC można skarżyć tylko Państwo-Stronę Konwencji (skargi kierowane przeciwko osobom prywatnym, instytucjom państwowym czy fundacjom są uznawane za niedopuszczalne); naruszenie prawa gwarantowanego przez Konwencję musi mieć miejsce po wejściu w życie Konwencji w Państwie-Stronie (dla Polski jest to 19 stycznia 1993); skarżący ma obowiązek wyczerpania krajowych środków odwoławczych; skargę należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie; w skardze należy wskazać, jakie prawo gwarantowane przez Konwencję zostało naruszone działaniem (lub zaniechaniem) władz(y) publicznej; ETPC nie rozpatrzy żadnej sprawy, jeżeli została on poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia czy też rozstrzygnięciu (art. 35 ust. 2 Konwencji); w przypadku skargi na przewlekłość postępowania sądowego na podst. art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji osoby chcące wnieść do Trybunału muszą najpierw zaskarżyć przewlekłość postępowania do sądu polskiego.

Adres Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCJA / FRANCE

Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30